Категории

Подобряване компетентността и ефективността на общинска администрация Правец

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ 2007-2013"

Община Правец кандидатства и спечели проект с наименование

„ПОДОБРЯВАНЕ КОМПЕТЕНТНОСТТА И ЕФЕКТИВНОСТТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ПРАВЕЦ”

Проектът е финансиран по договор А 12-22-118/ 04.04.2013г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Административен капацитет”
Приоритетна ос - ІІ. „Управление на човешките ресурси”
Подприоритет - 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”
Бюджетна линия - BG051PO002/12/2.2-07
Периодът за изпълнение на Проекта е 12 месеца.
Целта на проектното предложение, с което Общината кандидатства е - Подобряване компетентността и ефективността на общинска администрация Правец чрез провеждане на обучения за повишаване на уменията и компетенциите на общинските служители.
Специфичните цели на спечеления вече проект са:
-    Подобряване професионалната компетентност на служителите на общинска администрация Правец чрез обучения в сферите на тяхната компетентност;
-    Подобряване на ефективността и ефикасността от изпълнението на задълженията на служителите на общинска администрация Правец;
-    Подобряване на комуникацията и ефективната работа в екип в общинска администрация Правец чрез обучения по екипна ефективност и лидерство за цялата админитрация;
-    Повишаване качеството на работата на служителите на община Правец чрез провеждането на специализирани обучения за придобиване на специфични умения.
      Проектът ще допринесе за подобряване на уменията и компетенциите на общинските служители, в зависимост от идентифицираните специфични нужди от обучения. Това ще има пряк положителен ефект върху работата на общинската администрация.
      По-ефективната администрация ще подобри процеса на работа, което неминуемо ще акумулира по-голямо доверие на гражданите и бизнеса в местната администрация.  

Списък от файлове

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?