Категории

Подобряване работата на Общинска администрация – Правец в процеса на разработване, прилагане и мониторинг на политики на местно ниво

Оперативна програма – Административен капацитет

Проект: „Подобряване работата на Общинска администрация – Правец в процеса на разработване, прилагане и мониторинг на политики на местно ниво”

Община Правец кандидатства и спечели проект с наименование „Подобряване работата на Общинска администрация – Правец в процеса на разработване, прилагане и мониторинг на политики на местно ниво”. Проектът е финансиран по договор 13-13-133/ 12.11.2013 год. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Административен капацитет”, Приоритетна ос I „Добро управление”, Подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, Бюджетна линия BG051PO002/ 13/ 1.3 – 7.
Периодът на изпълнение на Проекта е 9 месеца като основната му цел е въвеждането на ефективни механизми и правила за мониторинг и контрол на изпълнението на политики от Община Правец за успешно стратегическо планиране за периода 2014 – 2020 год., а специфичните цели са:
- Създаване на ефективна система за мониторинг, контрол и последваща оценка на изпълнението на общинските политики;
- Повишаване капацитета на Общинска администрация – Правец за качествено разработване и изпълнение на стратегически документи на общината в координация и партньорство с всички заинтересовани страни;
- Подготовка на общината за успешно планиране и прилагане на политики в следващия програмен период 2014 -2020 год.;
- Подобряване на процеса на разработване и прилагане на общински политики за устойчиво развитие в координация и партньорство с всички заинтересовани страни.
Проектът ще допринесе за по-ефикасното прилагане на принципа на партньорството при формулиране на общинските политики, което ще подобри ефективността на работата на Общинска администрация – Правец. Проектът ще способства за въвеждането на правила за мониторинг и контрол на изпълнението на политиките на Община Правец. Той ще допринесе за превръщане на общината в модерна администрация в услуга на гражданите и бизнеса, прилагаща съгласувани и ефективни политики за изпълнение на цели на национално и местно ниво. Изпълнението на настоящия проект ще разработи Общински план за развитие на Община Правец за периода 2014 – 2020 год., за да се постигне интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?