Категории

"Структурна и функционална оптимизация на Общинска администрация - Правец"

Оперативна програма – Административен капацитет

Проект: „Структурна и функционална оптимизация на Общинска администрация – Правец”

Община Правец кандидатства и спечели проект с наименование „Структурна и функционална оптимизация на Общинска администрация – Правец”. Проектът е финансиран по договор 13-11-25/ 07.10.2013 год. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Административен капацитет”, Приоритетна ос I „Добро управление”, Подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация”, Бюджетна линия BG051PO002/ 13/ 1.1 – 7.
Периодът на изпълнение на Проекта е 12 месеца като основната му цел е постигането на по-голяма ефективност в организацията и работата на Общинска администрация Правец, чрез оптимизиране на структурата и функциите й, а специфичните цели са:
*    Оптимизиране на структурата на Общинска администрация Правец;
*    Подобряване на организацията и координацията на работните процеси в Общинска администрация Правец.
Проектът ще допринесе за укрепване на административните структури за предприемане и реализиране на мерки за подобряване на ефективността, ефикасността и икономичността на общинската администрация. Проектът ще оптимизира процесите в Общинска администрация Правец с цел по-добро обслужване на гражданите и по-качествена работа на администрацията и конкретност в спазването на срокове като средство за постигане на целта за подобряване нивото на административното обслужване и повишаване на отчетността на администрацията пред обществото. Проектът ще допринесе за оптимизиране на структурата на общинската администрация и съответно постигане на съответствие на състоянието на администрацията в организационно отношение с изискванията, които Министерство на финансите, чрез годишните отчетни доклади, които всяка община представя на МФ.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Списък от файлове

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?